Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/wp-content/themes/Fest/languages/pl_PL.mo) is not within the allowed path(s): (/home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl:/tmp:/var/tmp:/home/pasterka/.tmp:/home/pasterka/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 761

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/wp-content/themes/Fest-Child/languages/pl_PL.mo) is not within the allowed path(s): (/home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl:/tmp:/var/tmp:/home/pasterka/.tmp:/home/pasterka/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 761
Regulamin wolontariatu 2018 - Festiwal Górski 2020 w Lądku-Zdroju
 • pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, obecność i wsparcie 25. edycji Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Do zobaczenia za rok!

Regulamin wolontariatu 2018

REGULAMIN WOLONTARIATU NA XXIII FESTIWALU GÓRSKIM

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady Wolontariatu podczas XXIII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.
 2. Organizatorem wolontariatu podczas XXII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju  jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 3. Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

WOLONTARIUSZ OTRZYMUJE:

 1. Bezpłatny nocleg (konieczny własny śpiwór) i wyżywienie w czasie swoich działań wolontariackich.
 2. Bezpłatny karnet, uprawniający do wejścia na wszystkie imprezy festiwalowe.
 3. Pamiątkowe gadżety.
 4. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 5. Zaświadczenie o wykonanych zadaniach wolontariackich

WOLONTARIUSZ MA PRAWO DO:

 1. Zgłaszania przełożonym, jeżeli przydzielone zadania przerasta jego umiejętności, wiedzę lub siłę fizyczną. Przełożony winien albo pomóc wykonać zadanie, albo wyznaczyć inne, które wolontariusz jest w stanie wykonać.
 2. Zgłaszać przełożonym wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego, innych wolontariuszy, uczestników imprezy lub organizatorów.

WOLONTARIUSZ JEST ZOBOWIĄZANY DO:

 1. Stawienia się w miejscu i czasie uzgodnionym z Koordynatorem Wolontariatu.
 2. Godnego reprezentowania Organizatorów wolontariatu oraz XXIII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady oraz promocji wolontariatu górskiego, poprzez swoją postawę i zaangażowanie w realizację zadań.
 3. Współpracy z Organizatorem wolontariatu, uczestnikami wydarzenia i innymi wolontariuszami z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej, zaangażowania i życzliwości.
 4. Wykonywania poleceń Koordynatora ds. Wolontariatu oraz bezpośrednich przełożonych w zakresie realizacji powierzonych zadań lub podejmowania innych zadań, wynikających z bieżącej potrzeby Organizatora.
 5. Bezwzględnego zachowania trzeźwości w czasie działań wolontariackich oraz przestrzegania obowiązującego prawa przez cały czas obecności na imprezie.
 6. Niezwłocznego poinformowania przełożonych i Koordynatora Wolontariatu o wszelkich przeszkodach, które uniemożliwiają wykonanie zadań według wcześniejszych ustaleń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOLONTARIUSZA:

 1. Wolontariusz może zostać wydalony z imprezy w przypadku gdy:
  1. nie wykona poleceń organizatora oraz koordynatora,
  2. będzie pod wpływem alkoholu lub innych używek podczas wykonywanych zajęć,
  3. nie zachowa kultury osobistej ( niewłaściwe słownictwo i zachowanie podczas wykonywania zajęć oraz w każdym momencie, gdy jego zachowanie lub strój jednoznacznie wskazują na bycie wolontariuszem imprezy)
  4. daje zły przykład innym wolontariuszom.
 2. Wolontariusz odpowiada na zasadach ogólnych, wynikających z KC i KPC, za powierzone mienie i wyrządzone szkody osobom trzecim.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zgadzając się na udział w wolontariacie, Wolontariusz zgadza się na utrwalanie swojego wizerunku za pomocą kamer i aparatów fotograficznych oraz jego publikowanie na stronach internetowych, katalogach, gazetach, filmach oraz powielania tegoż wizerunku dowolną metodą. Wolontariusz zrzeka się jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 2. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Wolontariatu.

HONOROWY PATRONAT

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

PARTNERZY

FINANSOWANIE

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

ORGANIZATORZY